آمینو بیلد برند ماسل تک

2,150,000 تومان

این آمینو ترکیبی از اسیدآمینه های شاخه دار ، الکترولیت ها و بتائین و تائورین میباشد که به گفته خود کمپانی با مصرف این مکمل طی شش هفته میتوانید 2 کیلگرم عضله خالص بدست آورید .

آمینو بیلد برند ماسل تک
آمینو بیلد برند ماسل تک