وی ایزوله برند اینسین لبز

4,300,000 تومان

وی ایزوله اینسین لبز یک محصول فوق پیشرفته مناسب برای کسانی است که به دنبال ساخت توده عضلانی بدون چربی هستند این محصول یک پروتئین معمولی و متوسط نیست

اینسین لبز ایزوله دارای ترکیبی پیشرفته در صنعت از ایزوله های پروتئین هیدرولیزه شده و پروتئین وی است.

وی ایزوله برند اینسین لبز
وی ایزوله برند اینسین لبز