وی 100% ایمورتال

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

وی 100 درصد کمپانی ایمورتال یک پروتئین کامل و ترکیبی از وی هیدرولیز ، ایزوله و کنستانتره میباشد که میتواند نسبت به وی های معمولی عضله سازی بهتر و بیشتری را به همراه داشته باشد .

وی صد ایمورتال
وی 100% ایمورتال