پروتئین ترکیبی pro antium رونی کلمن

3,450,000 تومان

این پروتئین ترکیبی از پروتئین وی ، کازئین ، شیر ، bcaa ، کراتین و بتائین است که میتواند برای عضله سازی و حجم خشک و ریکاوری عضلات بسیار مؤثر واقع شود .

پروآنتیوم رونی کلمن
پروتئین ترکیبی pro antium رونی کلمن