پروتئین وی کنسانتره برند آل ناتریشن

2,880,000 تومان

پروتئین وی کنسانتره برند آل ناتریشن این محصول فوقعالاده برای به دست آوردن توده های عضلانی بسیار مناسب است و به افزایش سنتز پروتئین شما کمک می کند و در ریکاوری عضلات پس از تمرین بی تاثیر نخواهد بود.

این محصول یک پروتئین حیوانی است که آمینو کرام کامل دارد.

یک پروتئین آب پنیر با کیفیت بالا به شکل فوری با ال گلوتامین اضافه شده می باشد.

موجود

پروتئین وی کنسانتره برند آل ناتریشن
پروتئین وی کنسانتره برند آل ناتریشن

موجود