مکمل پمپ برند اینسین لبز

1,350,000 تومان

پمپ برند اینسین لبز یک مکمل قبل از تمرین برای ورزشکاران حرفه ای می باشد که باعث افزایش انرژی قدرت و استقامت چشمگیری در شما می شود به طوری که حتی شما بعد از تمرین هم احساس انرژی می کنید

این مکمل دارای بتاآلانین و کراتین منوهیدرات و هوردنین و ام سی ال برای افزایش استقامت و تمرکز در تمرینات سخت می باشد.

مکمل پمپ برند اینسین لبز
مکمل پمپ برند اینسین لبز